Werkloosheidsuitkering

Werkloosheid in Nederland

In de 2de helft van de negentiende eeuw steunden vakgenoten elkaar bij begrafenissen, ziekte of werkloosheid. Werkeloosheid betekende in die tijd honger en armoede. Hier vindt men de oorsprong van de eerste versie van de werkloosheidswet die later in 1949 is opgesteld. De huidige wet ook wel de WW genoemd regelt via de werknemersverzekering voor werkloze werknemers met genoeg arbeidsverleden een werkloosheidsuitkering. De WW is een tijdelijke uitkering tussen twee banen in om het verlies aan inkomen op te vangen. Indien u een ww-uitkering aanvraagt gelden er zowel rechten als plichten. Als de WW afloopt krijgt u als werkloze eventueel een uitkering zoals de IOW, IOAW, of Participatiewet (voorheen WWB).

WerkloosheidsuitkeringDeelname aan de werknemersverzekering is verplicht en geldt voor alle werknemers in Nederland die in loondienst zijn. Werkgevers en werknemers dragen hiervoor premie af. De werkgever houdt het deel van de werknemers af op het uit te betalen loon. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van de werkloosheidswet.

De uitgeschreven wetgeving rondom de werkloosheidsuitkering vindt u op de website van de Nederlandse overheid.

Versobering werkloosheidsuitkering

Sinds 1 januari 2016 is de werkloosheidswet soberder gemaakt. Voor de ww-uitkering is de duur aangepast. Vóór 1 januari 2016 werd voor ieder gewerkt jaar een maand ww-recht opgebouwd en was het maximale recht op ww 38 maanden. Na 2016 is de opbouw in de eerste 10 jaar dat u werkt een maand ww. Hierna wordt per jaar maar een halve maand opgebouwd. Ook is de duur verkort naar 24 maanden met de kanttekening dat al na 6 maanden werkloosheid iedere baan geldt als passend.

Werkloos en nu?

U wordt werkloos en vraag zich af: werkloos wat nu? Zodra u weet dat u werkloos wordt is het verstandig om zo spoedig mogelijk een ww-uitkering aan te vragen bij het UWV. Deze instantie besluit of u in aanmerking voor de werkloosheidsuitkering. Over deze beslissing wordt u binnen acht weken op de hoogte gesteld. Leest u hier verder.

Wanneer bent u werkloos?

U komt in aanmerking voor een WW-uitkering indien u als werknemer in loondienst uw baan verliest en voldoet aan bepaalde criteria. De uitkering zal bepaald worden op basis van een percentage over uw laatst verdiende salaris. Leest u hier verder.

Wanneer wordt uw uitkering betaald?

De betaaldatums van de ww-uitkering zijn persoonsafhankelijk en hangt af van de ingangsdatum van de uitkering. Uw betaaldatum voor de ww-uitkering is dus uniek. Leest u hier verder.

Sollicitatieplicht WW-uitkering

Als u recht heeft op een WW-uitkering dan heeft u ook enige plichten. De belangrijkste hiervan is de UWV sollicitatieplicht. U dient er voor te zorgen dat de werkloosheidsperiode zo kort mogelijk is door zo snel als het kan een baan te vinden. Wilt u weten hoe het zit met de sollicitatieplicht leest u dan hier verder.

WW-uitkering en zwanger

Het kan zijn dat u een werkloosheidsuitkering heeft en zwanger wordt. U krijgt dan als het ware zwangerschapsverlof van het UWV. De zogenaamde zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering (WAZO). Uw ww-uitkering tijdens uw zwangerschapsverlof stopt, maar u heeft dan recht op de zwangerschapsuitkering. Leest u hier verder.

Afgestudeerd en werkloos

Ook als u bent afgestudeerd en werkloos bent, kan u recht hebben op een ww-uitkering. Hoewel de kans als student op deze werkloosheidsuitkering na het volgen van een voltijds studie redelijk klein is. Leest u hier verder.