WWB Uitkering – Wet Werk en Bijstand uitgelegd

De wwb uitkering geldt als vangnet om de sociale zekerheid in Nederland te waarborgen en geldt voor iedere Nederlander als die niet meer kan voorzien in een eigen levensonderhoud. In de jaren 60 was eerst de Algemene bijstandswet ingevoerd. In januari 1996 is deze vervangen door de Algemene bijstandswet. Pas in 2004 is de Wet Werk en Bijstand tot stand gekomen als opvolgende bijstandswet die diverse soorten bijstand integreert. Inmiddels is vanaf 2015 de WWB overgegaan in de Participatiewet.

WWB betekenis

De Wet Werk en Bijstand zorgt voor aanvullende bijstand. Heeft u recht op een wia- of ww-uitkering dan regelt u deze uitkering eerst. Pas als blijkt dat u daarna nog steeds niet in uw levensonderhoud kunt voldoen, wordt gekeken naar uw rechten op bijstand wwb.

Inkomen is belangrijk om voor uw eigen levensonderhoud te zorgen. Levensonderhoud betekent geld voor eten, drinken, woonomgeving (huur, gas en licht), kleding, etc. Er wordt dus gekeken naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en samenwonende personen, zoals een partner. Is er sprake van een eigen inkomen, spaargeld of andere vormen van vermogen? Hieraan zijn strenge eisen gesteld.

Hoogte wwb uitkering

De bijstand wwb is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is een landelijk vastgestelde hoogte genaamd ‘de norm’. Het tweede deel wordt door de gemeente waarin u woont bepaald. De gemeente kan ten opzichte van deze norm een toeslag geven of een verlaging instellen.

De normhoogte is een afgeleide van het minimum gestelde loon. Hiervan ontvangt een gezin netto 100% (wat neer komt op ongeveer €1.300), alleenstaande ouders 70% (ongeveer €900) en alleenstaanden 50%. De uiteindelijke hoogte van uw uitkering wordt bepaald door:

 • uw leeftijd – voor jongeren tussen 18 en 21 jaar is een aparte uitkeringsnorm. Tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd is een norm bepaald. Als u met pensioen bent geldt er weer een andere norm, maar hierop geldt geen toeslag of verlaging meer.
 • uw leef en woonsituatie – voor getrouwde mensen, alleenstaande ouders en alleenstaanden gelden de percentages zoals hierboven genoemd. Voor mensen in een inrichting is een speciale norm opgesteld.
 • extra inkomsten worden in mindering gebracht op de wwb-uitkering, bijvoorbeeld alimentatie.

WWB uitkering aanvragen

Wilt u een wwb uitkering aanvragen dan kunt u dat op 2 manieren doen. Namelijk een digitaal verzoek online via internet op Werk.nl of rechtstreeks bij uw gemeente. Mogelijk verwijst uw gemeente op haar website naar een Werkplein in de omgeving. Dat geldt meestal ook als u zelf geen computer tot uw beschikking heeft en de gemeente alleen digitaal een aanvraag in behandeling neemt.

Zorg dat u tijdens de elektronische aanvraag uw DigiD met bijbehorend wachtwoord binnen handbereik hebt. Heeft u nog geen DigiD of bent u het wachtwoord vergeten?

Wordt u uitgenodigd om bij uw gemeente of een Werkplein te verschijnen dan neemt u altijd uw partner mee, een geldig legitimatiebewijs en een Curriculum Vitae (CV).

Meestal duurt een aanvraag voor bijstand 8 a negen weken.

Plichten bij een wwb-uitkering

De basis verplichtingen om een wwb uitkering te mogen aanvragen hebben we voor u op een rijtje gezet.

 • Arbeidsplicht – het vinden van betaald werk staat voorop. Mogelijk kan de gemeente u hierbij helpen.
 • Identificatieplicht- indien uw gemeente hiernaar vraagt dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands vreemdelingen document. Een verlopen paspoort, een kopie van het paspoort en een rijbewijs zijn geen geldige documenten.
 • Inlichtingen plicht – medewerking om alle informatie te verstrekken over uw (financiële) situatie. Ook als er iets verandert aan uw situatie (scheiding, samenwonen, scholing, vrijwilligerswerk doen, etc.) dient u dat direct door te geven. Doet u dat niet dan is het mogelijk dat u een boete moet betalen.
 • Medewerkingsplicht – verplichting om mee te werken als uw gemeente hiernaar vraagt, bijvoorbeeld met een huisbezoek
 • Taaleis – u moet de Nederlandse taal voldoende beheersen als u bijstand aanvraagt
 • Correct gedrag – u dient zich correct te gedragen tegenover gemeentelijke ambtenaren. Misdragingen kunnen leiden tot verlaging van de bijstandsuitkering.

Sollicitatieplicht en bijstand wwb

U bent verplicht om zich in te spannen om te solliciteren. Dit geldt voor iedereen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Ook voor alleenstaande ouders is dit vereist. Hiervoor zal dan kinderopvang, een gastoudergezin of misschien familie ingeschakeld moeten worden. Toch is het mogelijk om hiervoor een ontheffing tot arbeidsplicht aan te vragen bij de gemeente. De ontheffing zal u zelf bij uw gemeente moeten aanvragen. De gemeente zal per persoon bekijken welke redenen er zijn om te ontheffing te verlenen. Een aantal voorwaarden waarnaar gekeken wordt, zijn:

 • of u alleenstaande ouder bent
 • of u ouder bent dan 26 jaar
 • of uw jongste kind jonger dan vijf jaar is
 • u de zorg voor uw kind volledig op u neemt

Vanaf 2012 is er een maximum periode van vijf jaar dat u niet naar werk hoeft te zoeken.